ข่าวเศรษฐกิจ

หนองคาย ขับเคลื่อนศูนย์บริการชายแดนเบ็ดอำนวยความสะดวกส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจในจุดเดียว

จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนศูนย์บริการชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำเข้าส่งออก กระตุ้นธุรกิจชายแดน รองรับปากประตูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เช้าวันที่ 1 ธ.ค. 2566 นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ติดตามการเปิดศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Bordor Trade One Stop Service) โดยมีการหารือการดำเนินงานหลังจากนี้ ซึ่งการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว จ.หนองคาย เป็นการดำเนินการตามนโยบาย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในวาระตรวจเยี่ยมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย และได้รับการร้องขอจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกจังหวัดหนองคาย ให้มีการจัดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไม่ได้รับความสะดวก ติดขัดด้านเอกสารตรวจปล่อยสินค้าล่าช้าในการนำเข้าส่ง นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานจังหวัดหนองคาย, กระทรวงพาณิชย์,อุตสาหกรรม, ศุลกากร, สรรพสามิต, อย., กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมประมง มีพาณิชย์จังหวัดหนองคายเป็นหัวหน้าศูนย์

หลังจากนี้ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และประสานงานได้รวดเร็ว แต่ยังติดปัญหาว่าหน่วยงานรัฐใช้กฎหมายคนละฉบับ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรูปแบบการทำงาน ให้สอดคล้องเหมาะสม สินค้าต้องห้ามห้ามนำเข้าส่งออกเด็ดขาด ส่วนสินค้าต้องกำกัด ต้องพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาความล่าช้า ส่วนใหญ่ต้องการให้งานเอกสารรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า เมื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์เรียบร้อยแล้วคาดว่าการบริการผู้ประกอบการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น.