ข่าวเศรษฐกิจ

มุกดาหาร พัฒนาฝีมือแรงงาน 40 สร้างทักษะแรงงานหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร ฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน

18 06 67 ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน พร้อมด้วย ท่านสีสุพัน งามวงสา รองหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงสะหวันนะเขต กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ นางสาว ธิติยา ปานมณี กงสุล ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนางสาว ลักขณา รุ่งเรือง ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ชัยทรัพย์ ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รอง นายก อบจ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ และผู้เข้าร่วมโครงกาสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) จำนวน 20 คน

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ในวันนี้ ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและดำเนินไปบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน โดยใช้กลไกความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง ของความร่วมมือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ คือ จังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนากำลังแรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ

ในนามของจังหวัดมุกดาหาร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการฯ โดยเฉพาะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่าโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) เป็นโครงการฯ ที่ดี นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เป็นนิมิตรหมายอันดี ซึ่งผมหวังว่าจะมีโครงการฯ ลักษณะนี้ต่อไป ในอนาคต และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจฝึกเพื่อจะได้นำความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ท้ายที่สุดนี้ ผมขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญในอาชีพการงานและกิจการโดยทั่วกัน

ด้าน นางสาว ลักขณา รุ่งเรือง ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เปิดเผยว่า โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อนุมัติงบประมาณในการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการดังกล่าว ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เป็นเงินจำนวน 232,796 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้แรงงานมีทักษะฝีมือ และส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่/ครูฝึกอาชีพ ได้รับความรู้ และทักษะการสอน เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายผลให้แก่แรงงานในชาติ จำนวน 20 คน หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567