ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ อบรมผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบโจทก์ลูกค้าตรงตามความต้องการของตลาด สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 มิ.ย. 2567 ที่ โรงแรมนาดี 10 จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร BUILD THE CREDIBILITY of E SAN PRODUCTS ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ ในการตอบโจทก์ลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 150 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24- 26 มิถุนายน 2567

ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดอบรมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญในการทำตลาดในเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกระดับ ทั้งรูปแบบการขายตรงและการตลาดออนไลน์ (E Commerce) ให้มีความพร้อมในทุกด้าน และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน รวมถึงการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจนนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนในระดับภูมิภาคให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมอบรมฯ เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบผสมระหว่างทฤษฎี การปฏิบัติ และการให้คำปรึกษา เพื่อผู้ประกอบการได้นำไปวางแผนและปรับใช้ต่อไป”