ข่าวเศรษฐกิจ

นครพนม เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบึก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนม ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงโคต้นน้ำ พัฒนาพันธุกรรมโคเนื้อคุณภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตให้มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ เพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้สามารถแข่งขันได้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม จำนวน 120 คน

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องใน 12 อำเภอ เพื่อผลิตลูกโคขุนจากการผสมเทียมปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีโครงร่างใหญ่ และเมื่อได้รับอาหารคุณภาพดีก็สามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพของสายพันธุ์ ได้น้ำหนักเนื้อมาก เป็นผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลผลิตสินค้าเกษตร(โคเนื้อ)ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เนื่องจากการคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวก โดยผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 การตลาดโคเนื้อคุณภาพสูงมีบริษัท นครพนม บีฟ(ไทยแลนด์) จำกัด และสหกรณ์โคเนื้อ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด มีโคขุนที่ผลิตจากจังหวัดนครพนมส่งไปเชือด 2 แห่ง เฉลี่ยปีละ 4,040 ตัว คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 288 ล้านบาท