ข่าวเศรษฐกิจ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นรูปแบบทางเลี่ยงเมืองสายใหม่

สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง จัดเวทีชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พร้อมรองรับปัญหาการจราจร และการขนส่งสินค้าในอนาคต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายประครอง สุไผ่โพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) โดยมีนางดวงตา พายุพล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขต ต.โพนทอง ต.ไผ่ ต.หนองกุง ต.ลำพาน ต.หลุบ และ ต.บึงวิชัย ร่วมประชุม

นางดวงตา พายุพล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูงขึ้น เนื่องจากมีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีความต้องการเดินทางในโครงข่ายทางหลวงและถนนในเขตเมืองกาฬสินธุ์สูงมากยิ่งขึ้น  กรมทางหลวงจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนน เพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้าในอนาคต อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางระยะไกล ที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองกาฬสินธุ์  โดยใช้ทางเลี่ยงเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

นางดวงตา กล่าวอีกว่า ในการนี้กรมทางหลวงได้ทำการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานการบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร  ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

          “สำหรับการการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 2 กลุ่มแรกจัดที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง มีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขต ต.โพนทอง ต.ไผ่ และต.หนองกุง เข้าร่วม,  กลุ่มที่ 3 จัดที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำพาน มีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขต ต.ลำพาน และต.หลุบ เข้าร่วม และกลุ่มที่ 4 จัดที่วัดวิเศษไชยาราม ต.บึงวิชัย มีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขต ต.บึงวิชัย เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการดำเนินงานพื้นที่ศึกษาขั้นตอนและแผนการการดำเนินโครงการ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบรายละเอียดโครงการ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อไป” นางดวงตากล่าว

Last Updated on 12/07/2022 10:18:27 by อินทรีภูพาน