ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย-สวนปันบุญ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และเยี่ยมสวนปันบุญแหล่งผลิตผักอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

                ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด บ้านดงกล้วย ม.4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ

                สำหรับสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดูแลของสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ทั้งด้านระบบน้ำประปา บาดาล การปรับสภาพดิน การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชทำการเกษตรผสมผสาน และประชาชนได้มีบ้านพักอาศัย มีอยู่ มีกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก 75 คน ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแปลงใหญ่หม่อนไหม แปลงผักใหญ่ บริหารจัดการรูปแบบในครัวเรือนละ 2.2 ไร่  และมีการรวมแปลงเรียนรู้ผลิตอาหารปลอดภัยออกจำหน่ายสร้างรายได้และเก็บไว้กินเอง

                จากนั้นนายณรงค์  เชื้อบุญช่วย  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานการสร้างมูลค่า สวนปันบุญ บ้านดอนแคน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตผักอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยมีการพัฒนาวิสาหกิจยึดหลักเกษตรปลอดภัย ขยายการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ไปสู่พื้นที่อื่น เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

                นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12  กล่าวว่า  การตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นต่างๆ  และรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน  เพื่อรวบรวมปัญหานำเสนอนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้องหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป