ข่าวการศึกษา

ม.นครพนม จัดแสดงผลงานนักวิจัยดีเด่น “NPU Excellence Research Expo 2023”

วันที่ 11 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “NPU Excellence Research Expo 2023” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างและพัฒนานักวิจัย รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริหารวิชาการชุมชน งาน “NPU Excellence Research Expo 2023” จึงเป็นเวทีให้อาจารย์และทีมนักวิจัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบกับชุมชน” พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัย นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการที่ได้รับการสนับสนุน จากทุน Fundamental Fund (FF 2565-2566) และทุน วช. ด้านการจัดการความรู้ (KM 2565) ของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (2560-2579) ที่ประกอบด้วย การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ,การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผนวกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 เน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมีสถาบันการศึกษาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม และการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานมากมายหลากหลายด้าน จึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และนักวิจัย ให้มีกำลังใจในการสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดเวทีมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่นในแต่ละด้าน จากการคัดเลือกผลงานในช่วงวันที่ 24-28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลได้ ดังนี้

  1. อาจารย์ นักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์สะสม ระดับชาติมากที่สุดประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล
  2. อาจารย์ นักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติมากที่สุดประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล
  3. อาจารย์ นักวิจัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด (เงินทุน) จำนวน 1 รางวัล
  4. คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด จำนวน 1 รางวัล
  5. นักวิจัยที่มีผลงาน และศักยภาพ จากฐานข้อมูล AD Scientitic Index 2023 : World Scientist and University Rankings 2023 5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 5 รางวัล
  6. โครงการวิจัยสร้างผลกระทบต่อชุมชน จำนวน 3 รางวัล

ซึ่งรวมทั้งสิ้น 18 รางวัล นอกจากนี้ ยังมี 6 รางวัล เป็นรางวัลประกวดผลงานเผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์ ที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม และหน่วยงานราชการในจังหวัด เข้าร่วมกว่า 150 คน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/09/2023 11:22 น. by อินทรีภูพาน