ข่าวการศึกษา

ม.นครพนม แถลงนโยบายขับเคลื่อนด้วยระบบ Transform to New S – Curve สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของสังคมและชุมชน

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แถลงนโยบายการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสดงวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ด้วยระบบการ Transform to New S – Curve 12 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางของการ Transform to New S – Curve ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาว องค์ประกอบที่ 2 วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว กำหนดแผนงาน/ทิศทางเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในกำกับของรัฐ แบบรวมบริการ ประสานภารกิจ องค์ประกอบที่ 3 กำหนดแผนคน จัดเตรียมบุคลากร สร้างระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพทางการบริหาร พัฒนาทั้งสายคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนทั้งบุคลากรเก่าและบุคลากรใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ตรงตามบริบทของศาสตร์และหน่วยงานของตนเอง

องค์ประกอบที่ 4 จัดระบบการเงิน กำหนดแผนเงิน โดยสร้างระบบการบริหารเงิน ทั้งการหารายได้และการบริหารรายจ่าย ภายใต้กรอบรวมของเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในลักษณะงบประมาณแบบวงเงินรวมของมหาวิทยาลัยฯ ในบริบทที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในอนาคตมาประกอบ องค์ประกอบที่ 5 ปรับโครงสร้างองค์กร เตรียมการ Transform สู่ New S – Curve ใหม่ ด้วยการเริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และยั่งยืน องค์ประกอบที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย (Green and Sustainable Campus) สิ่งอำนวยความสะดวก (Smart Facilities) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และระบบสารสนเทศ/ดิจิทัลเพื่อรองรับการศึกษาสมัยใหม่ (Virtual and Smart University) องค์ประกอบที่ 7 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเฉพาะและการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่เน้นคุณภาพ พร้อมเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์/UKPSF รองรับยุค New Normal and New Innovation องค์ประกอบที่ 8 การสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ (DNA) ตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ ตามแบบฉบับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม “จิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน” ด้วยการเรียนรู้แบบควบคู่กับการสหกิจศึกษาในเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) องค์ประกอบที่ 9 เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า/สมาคมศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning องค์ประกอบที่ 10 พัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในฐานะเป็นเสาหลักทางความคิด (Think Tank) ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 11 สู่สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area – Based University) ตอบโจทก์การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน องค์ประกอบที่ 12 การอำนวยการ/การกำกับ/การติดตามที่มีประสิทธิภาพของอธิการบดีและผู้บริหารที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

โดยนโยบาย ทั้ง 12 องค์ประกอบนี้ จะเป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกมิติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ การดำเนินงานจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในหน่วยงาน

ทั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครพนม ตัวแทนภาคเอกชน ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) และตัวแทนสภาอุตสากกรรม หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครพนม ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/09/2023 14:40 น. by อินทรีภูพาน