ข่าวการศึกษา

นครพนม มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566 ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมร่วมพิธี มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงการจัดงาน ที่สืบเนื่องมาจากที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่พัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทรงเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชน คนพิการ ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งยังทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคุณพุ่มพระโอรส โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครพนม มูลนิธิคุณพุ่มจึงได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 111 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท มามอบให้ในครั้งนี้

โดยในโอกาสนี้ นางขวัญฤดี ศรีเพ็ญรัตน์ ได้เป็นตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดนครพนมที่เข้ารับทุน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ใจความว่า ในนามผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม มีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเล็งเห็นความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งการได้รับประทานทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนา ตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ก็ได้ให้โอวาทว่า ทุนการศึกษาที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้ ควรตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับให้ดี เนื่องจากเด็กและเยาวชนผู้พิการยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขอให้ผู้ปกครองได้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานของท่าน เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ชุมชน และคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่าน ให้มีความอดทน มุ่งมั่น อย่าได้ย่อท้อในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อช่วยให้เขาสามารถอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และถ้ามีความเดือดร้อนก็ขอให้แจ้งมาทาง จังหวัดนครพนมตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและภาคีเครือข่าย พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/09/2023 15:01 น. by อินทรีภูพาน