ข่าวการศึกษา

ครูเฮ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 2566 กำไรกว่า 732 ล้านบาท ปันผลในอัตราร้อยละ 6.00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 8.30

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนคน และผู้สังเกตการณ์ จำนวนหนึ่ง

นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2566 มีสมาชิก 18,418 คน มีทุนเรือนหุ้น 9,464,325,270.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 732,596,277.35 บาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 107,285,388.30 กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 8.30 ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” และที่ประชุมยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วย

นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ 4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก