ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอ่าน”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน” เพื่อเทิดประเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สกร.และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม

นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” โดยทรงให้ความสำคัญกับการอ่านและการรู้หนังสือ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การอ่านเป็น “วาระแห่งชาติ” กำหนดให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันรักการอ่าน”เพื่อขับเคลื่อนการอ่านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ นำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านในจังหวัดขอนแก่น ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยจัด โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมการอ่าน เพื่อเทิดประเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ใน วันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน

โดยมีกิจกรรม การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายส่งเสริมการอ่านดีเด่น การจัดนิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การปล่อยคาราวานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี