ข่าวการศึกษา

นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความก้าวหน้าสมรรถนะของพยาบาลจิตเวช

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความก้าวหน้าและสมรรถนะของพยาบาลจิตเวชกรมสุขภาพจิต : การเขียนค่างานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ จัดโดย ชมรมเครือข่ายพยาบาลจิตเวช กรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนค่างานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วน พร้อมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมสุขภาพจิตต่อไป โดยในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ของโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้ง 20 หน่วยงาน จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการฯ