ข่าวการศึกษา

ร้อยเอ็ด มทบ.27 มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรข้าราชทหารในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าเพื่อชาติ

พันเอกวิชิต มักการุณ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในช่วงเปิดภาคการศึกษา โดยมีคณะนายทหาร สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธี

มณฑลทหารบกที่ 27 ได้พิจารณาแบ่งมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างตามระเบียบมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 341 ทุน ดังนี้ระดับอนุบาล จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 45,500 บาทระดับประถม – มัธยมต้น จำนวน 182 ทุน เป็นเงิน 328,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวส. จำนวน 46 ทุน เป็นเงิน 131,000 บาท ระดับปริญญาตรี จำนวน 54 ทุน เป็นเงิน 215,500 บาท หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.27 และ รพ.ค่ายฯ หน่วยละ 10,000 บาท รวมจำนวน 342 ทุน เป็นเงิน 740,000 บาท