ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น “ม.ศรีปทุม” วิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลังพันธมิตร MOU 13 สถานประกอบการชั้นนำหวังยกระดับคุณภาพบัณฑิตสนองต่อการทำงานยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (SPUKK SMART CAMPUS) เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการต่างๆ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่1.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขอนแก่น 2.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 3.บริษัท ลีฟคอมเมิร์ซ จำกัด,4.สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย,5.บริษัท วินวิน สมาย จำกัด 6.โรงแรมเซนทารา อุบลราชธานี,7.บริษัท เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี จำกัด,8.บริษัท อีซี่ ออนไลน์ จำกัด 9.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ๊กโก๋ ไปยาลใหญ่,10.บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด,11.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉราการบัญชีขอนแก่น,12.Khon Kaen Let’s Go ขอนแก่นแล่นโลด และ13.บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.สมเจตน์ ยามาเจริญ ผู้ช่วยรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในการร่วมลงนามกับสถานประกอบการทั้ง13 แห่ง โดยหลังจากพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ทางสถานประกอบการให้คำชื่นชมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้สนองต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน งานสหกิจศึกษา สำนักงานมาตรฐานและบริการศึกษา ฯขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีฯ อาจารย์สรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์ ที่ปรึกษารองอธิการบดีฯ สำหรับการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการในอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศต่อไป.