ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น “ร.ร.บ้านไผ่ ประถมศึกษา “พร้อม”วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น” รับการสอดส่องโครงการเรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นปฎิบัติหน้าที่แทนประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สอดส่องโซนใต้ โครงการเรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีนายประณต มิ่งขวัญ ผู้ประสานงานโซนใต้ ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,นายสุภี ทองมีค่า ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,ดร.ชำนาญ ศรีวงษ์ ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,นายโกมิฬ ขอดคำ ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายสวัสดิ์ พรมโสภณ ผู้ประสานงานโซนตะวันตก ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,ดร.เรืองยศ แวดล้อม ทปษ.ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร),นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ทปษ.ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)และนายนิรุช สุวรรณแสง ทปษ.ก.ธ.จ.(ฝ่ายกฏหมาย)
ในการนี้ทางฝ่ายโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โดยการนำของ ดร.บัญชา ยุทไธสง ผอ.ร.ร. บ้านไผ่ประถมศึกษา ,นายทินกร เพียดสิงห์ รอง ผอ.ฯ, น.ส.อาธิชา ศิริอามาตย์ รอง ผอ.ฯ ตลอดจนคณะครูอาทิ นายสมยศ เกียรตินอก,นายพุฒิพงษ์ ศรีโฮย,น.ส.อรวรรณ ประจันเสน,น.ส.รัตนาพร เกียรติประกรณ์,นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษ,นางณัฏฐ์นันท์ ราชเข่ง และน.ส.สุพรรณิกา ตันเจริญ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงการใช้จ่ายของโครงการฯ

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นปฎิบัติหน้าที่แทนประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากการที่คณะธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่องโซนใต้ โครงการเรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อตั้งข้อสังเกต ตลอดจนข้อเสนอแนะ และแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ถูกระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ขอขอบคุณท่านนายประณต มิ่งขวัญ ผู้ประสานงานโซนใต้พร้อมทีมงานที่ประสานงานได้เป็นอย่างดี และก.ธ.จ.ที่ปรึกษาก.ธ.จ.ขอนแก่น ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ และขอบคุณ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ นักเรียน ของโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกสถานที่ชี้แจงโครงการให้ข้อมูลได้ครบถ้วน

ด้าน ดร.บัญชา ยุทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กล่าวว่าหลังได้รับหนังสือจากทาง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นจึงเรียกประชุมหัวหน้าฝ่าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาประชุมหารือ และมอบหมายงานที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และเพิ่อหาข้อมูล ของแต่ละฝ่ายมารายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.) ได้รับรู้รับทราบรางวัล ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาเพื่อทำเป็นเล่ม และให้แต่ละฝ่ายได้นำเสนอในงานที่ตนทำ วิธีการ และผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง ในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ด้วย พร้อมสรุปเป็นภาพรวมทั้งหมด เพื่อที่จะรายงานให้ ก.ธ.จ.ขอนแก่น ได้รับทราบ  ดร.บัญชา กล่าวอีกว่าซึ่งในการดำเนินงานของเราเพื่อความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ ให้ยึดหลัก ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ในเรื่องงบประมาณต่างๆเพื่อให้ลงสู่เด็กนักเรียนได้ศึกษา สู่ภาพรวมทั้งหมดในโรงเรียน ให้มีความโปร่งใสให้มากที่สุด และให้เกิดความยุติธรรมกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ได้รับผลประโยชน์ในงบประมาณที่จัดสรรมาทั้งหมดให้ลงสู่การเรียนการสอน 60-70% ที่ได้ลงไป รวมทั้งได้รับงบประมาณต่างๆ จากภาคเอกชน และผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมบริจาค และเอาเงินเหล่านั้นมาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด.โดยในช่วงบ่าย 13.30 น.ลงพื้นที่สอดส่องวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นปฎิบัติหน้าที่แทนประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สอดส่องโซนใต้ โครงการเรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุน ได้ขอบคุณทีมงานผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สอดส่องครั้งนี้ ขอบคุณคณะก.ธ.จ./ที่ปรึกษากธจ.ที่ร่วมลงพื้นที่ ขอบคุณคุณครูประณต มิ่งขวัญ เลขา รองประธาน

ผู้ประสานงานโซนใต้ ที่ทำหน้าที่ครั้งนี้ ได้เป็นอย่างดี โดยมี นายดนุพล ใยน้อย รอง ผอ.ฯ,นายสุขสันต์ วงชมภู รอง ผอ.ฯ,นายเทียนชัย มูลดามาตย์ รอง ผอ.ฯ  ตลอดจนคณะครูอาทินายพลวัฒน์ ลักษณะภาคภูมิ,น.ส.โสภา วิสุทวงษ์, นางอภิญญา เลิศล้ำ,น.ส.วรรณภา พงษ์สีมา,นางอรัญญา เพียยุระ,น.ส.กิตติมา อนันตทัศน์  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ขอบคุณทีมงานผู้ช่วยฝ่ายเลขา ก.ธ.จ.ที่ประสานงานแจ้งหนังสือถึงหน่วยงานที่ลงสอดส่องล่วงหน้าทันเวลาทำให้การลงพื้นที่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์.