ข่าวการศึกษา

มรภ.ชัยภูมิ เชิงรุกจัดหลักสูตรพัฒนาเข้ม 285 ชม. สร้างทีมอาสาฯฉุกเฉินชุมชนนำร่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1-12 ก.ค. 2567 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non – Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น

โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, นายก อบต.โคกมั่งงอย , นายก อบต.นาฝาย , นายก อบต. บ้านโสก ,นายก อบต.ช่องสามหมอ , ผอ.รพ.สต.โคกมั่งงอย , ผอ.รพ.สต.นาฝาย , ผอ.รพ.สต. บ้านโสก, ผอ.รพ.สต.ช่องสามหมอ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยายาน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้ผู้อบรม​ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต​ (Lifelong Learning) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น รุ่นที่ 1

ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เผยว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มีการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non – Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น ทั้งยังขานรับนโยบายผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยได้ดำเนินการจัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non – Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้นเพื่อช่วยพัฒนาเป็นหลักสูตรในรูปแบบประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 285ชั่วโมง นำร่องทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงานภายในจังหวัดชัยภูมิในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทักษะ

ประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมั่งงอย 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสามหมอ และ4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก โดยในการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินเบื้องต้น ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ได้แก่ นักศึกษา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคาดหวังไว้ในหลักสูตร คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลทำการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ช่วยเหลือภาวะคุกคามต่อชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สภาพผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมตัดสินใจและให้การช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีทักษะการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับเบื้องต้นได้