ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น “ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันเข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยโรงเรียนต้องการนำนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงพร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี วิทยากรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 ให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ น้องๆได้เข้าศึกษาในฐานการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้บำรุงพืชผัก การเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การเพาะเมล็ดและเพาะกล้า การเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกขจรและหน่อไม้ฝรั่ง เยี่ยมชมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง น้องๆ ได้ลองปฏิบัติด้วยตนเองในฐานการปฏิบัติต่างๆ วันนี้ทุกคนได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดี พร้อมทั้งได้เข้าใจการทำงานของพี่ๆ ทหารพันธุ์ดี ในการถ่ายทอดพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการก่อตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทหารและประชาชนเพราะ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส พร้อมกันนี้ได้สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของสุนัขทหาร จากหมวดสุนัขทหาร กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 สร้างสีสันและความประทับใจให้กับน้องๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีระหว่างทหารและเยาวชน ทหารพันธุ์ดี