ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี ปลัด ศธ.ลงนาม MOU พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2

สำนักงานศึกษาธิการถภาค 14 จัดการประชุมลงนามความตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กับผู้ว่าราชการ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ )ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการจัดการประชุมลงนาม MOU ครั้งนี้เพื่อ ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทย พัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทย พร้อมทั้งสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย/เยาวชนไทย ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 รองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาญเจริญ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ภาคีเครือเครือข่าย ครู และนักเรียน จำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วม นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน ของโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 8 แห่ง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ) จำนวน 37 แห่ง (MOU) ในวันนี้ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาโดยเฉพาะของประชาชนคนไทย จริงๆแล้วการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคน ซึ่งการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องอื่นๆต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังคงมีปัญหาในเรื่องของเด็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่บ้างพอสมควร ดังนั้นการดำเนินการในวันนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ 100 % ในทุกโรงเรียนในทุกคน นอกเหนือของขบวนการในการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังมีในเรื่องของการพัฒนาสื่อ เพื่อเอาสื่อและนวตกรรมที่คิดขึ้นมาและพัฒนาเอาไปใช้ในการอ่านออกเขียนได้กับผู้เรียน นี่คือวัตถุประสงค์หนึ่งที่มาร่วมกันในเรื่องของการดำเนินการ