ข่าวการศึกษา

เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์เปิดค่ายวิทย์-คณิตเสริมประสบการณ์นักเรียน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วิศรุต พยุงเกียรติคุณ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนางสาวภัทรวดี นะคะสอน ประธานจัดการเข้าค่าย และคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ทุกช่วงชั้น ร่วมเข้าค่ายอย่างพร้อมเพียง

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต คิดอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผลและแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งสองวิชาเป็นวิชาที่ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา และมุ่งให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง ดี มีสุข

บาทหลวงทินกร กล่าวอีกว่า การจัดการเจ้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการ และเทคนิควิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สำหรับฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน คือ ฐานนักวาดมือไว, ฐานวิทย์คิดสู้, ฐานบ้านฉันอยู่ไหน, ฐานคณิตตี้…คิมิโนโตะ, ฐานลอดห่วงทะลุมิติ, ฐานวิทย์ คณิต คิดสร้างสรรค์, ฐานคิดคณิตติดอวัยวะ, ฐานวิทย์ซี่…คิมิโนโตะ, ฐาน Power  of science และฐานผจญภัยไปกับ Sci & math วิทยากรโดยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/09/2022 14:30 น. by อินทรีภูพาน