วิถีชีวิต

หนองคาย ให้ความรู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย บูรณาการหน่วยงานท้องถิ่น โรงพยาบาล สาธารณสุข ถึงแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ หลังไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การดูแลและบริการที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม หรือป่วยด้วยโรคติดต่อเรื้อรัง และจัดบริการทางการแพทย์

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการมีนโยบายบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง เพื่อยกระดับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดวิสัยทัศน์ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม, ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย, ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง, ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาด ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวมนั้นคือการเตรียมชุมชนที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามองค์ประกอบ 8 ด้านขององค์การอนามัยโลก โดยแต่ละกระทรวงมีบทบาหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบงานทั้งสิ้น 67 แห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 9 แห่ง สาธารณสุขอำเภอ 9 แห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 78 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ.

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/09/2023 14:56 น. by อินทรีภูพาน