วิถีชีวิต

พุทธาภิเษกเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง พระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลบ้านเมืองสงบสุข

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับข้าราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ชีพราหมณ์ ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธบัวบานมิ่งมงคล พระพุทธรูปปางลีลากลางบึงบัวบาน หลังสร้างถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมอธิษฐานขอพร ดลบันดาลบ้านเมืองสงบสุข เลือกตั้งการเมืองไม่ขัดแย้ง

ที่บึงบัวบาน สวนสาธารณะ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นางนางรุจิเรข จันทรสมบัติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอยางตลาด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและจุดเทียนชัย พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล โดยมีพระครูโพธิชยานุโยค เจ้าคณะตำบลบัวบาน  นายสุพรรณ ภูบุญเติม นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน  นางเสาวคนธ์ ชนะบุญ วัฒนธรรมอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยคณะสงฆ์  ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ประชาชน  พร้อมใจแต่งชุดขาว บวชชีพราหมณ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายสุพรรณ  ภูบุญเติม นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลบัวบาน ได้พัฒนาบึงบัวบานแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย จุดชมวิว จุดพักรถ สนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหาดดอกเกด เขื่อนลำปาว สวนสะออน พิพิธภัณฑ์สิรินธร  สะพานเทพสุดา และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล “หนึ่งตำบล หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว” ทั้งนี้ ในการพัฒนาบึงบัวบาน ดังกล่าว เพื่อให้บึงบัวบานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเกิดความยั่งยืน  

นายสุพรรณกล่าวอีกว่า ในการดำเนินการดังกล่าว ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ และทุกภาคส่วน บริจาคสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ปางลีลา ขนาดฐานสูง 9 ศอก องค์พระสูง 23  ศอก ประดิษฐานที่กลางบึงบัวบาน  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558  เพื่อเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำบึงบัวบาน ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา

นายสุพรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ปางลีลา แล้วเสร็จ คณะสงฆ์ เทศบาลตำบลบัวบาน ผู้นำชุมชน จึงมีมติร่วมกัน ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล โดย ได้รับเมตตาจากพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์,  พระครูโพธิชยานุโยค เจ้าคณะตำบลบัวบานเขต 1,  พระครูอนุกูลปริยัติการ,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด  และพระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์  โฆสปัญฺโญ)  จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีและนั่งปรกอธิษฐานจิต

ด้านนายสุนทร ภูฉายา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวว่า ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบัวบานมิ่งมงคลครั้งนี้  มีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน จากทั่วสารทิศที่ทราบข่าว สวมชุดขาว บวชชีพราหมณ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามทราบว่าต้องการเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังน้อมจิตอธิษฐาน ขอพรพระพุทธบัวบานมิ่งมงคล ดลบันดาลบ้านเมือง สังคมเกิดความสงบสุข โดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนายก อบจ.ที่จะถึงนี้ ต่างอธิษฐานและวิงวอนขอให้บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ ทุกคน ทุกฝ่ายเคารพกติกาการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส  เพื่อสังคมจะได้เกิดความสงบสุข ไม่มีการขัดแย้งใดๆ เพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองเราบอบช้ำมามากแล้ว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 01/11/2020 17:36 น. by อินทรีภูพาน