วิถีชีวิต

เลย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “วิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สำนักวิปัสสนา วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ต.ด่านข้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมประธานฝ่ายฆราวาสเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนทั้งมวล จังหวัดเลย มีพระราชวชิสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีสถานศึกษา โรงเรียนศรีสองรักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนผู้สูงอายุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านข้าย และพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวรายงาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และวัดเนรมิตวิปัสสนา จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างคนดี สังคมดี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส คนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไป เป็นคนดีของสังคม มีทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักธรรม ยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเคารพนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม และ ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” โดยมุ่งนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแพร่ยังสถานที่อยู่ ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเผยแพร่ ในช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยจัดกิจกรรม เป็นเวลา 4 วัน ในระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566 ณ สำนักวิปัสสนา วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กิจกรรมประกอบด้วย กาiปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังบรรยายธรรมะการทำวัตรเช้า-เย็น และการทำบุญตักบาตร

ด้านนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากิจกรรมทางศาสนา เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยทุกช่วงวัย มีความรู้ และทักษะชีวิต อันมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ครบทุกมิติ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และนำพลังบวกมาสร้างความร่วมมือ แก้ปัญหาวิกฤต และเหตุการณ์พลิกผันต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย 5 ประการ”พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งเป็นหลักคิดในการดำรงชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในสังคมไทยสามารถขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่และผลักดันให้เกิดการพลิกโฉมประเทศ สร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยังเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/09/2023 12:37 น. by อินทรีภูพาน