วิถีชีวิต

พช.นครพนม เยี่ยมชมความสำเร็จ โคก หนอง นา พื้นที่อำเภอนาหว้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมความสำเร็จ โคก หนองนา พื้นที่อำเภอนาหว้า การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ครัวเรือน นางสาวนาฎชฎา โคตรมิตร พื้นที่ขนาด 1 ไร่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีนางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานดังกล่าว และสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้ให้คำแนะนำแก่ครัวเรือน ให้มีการจัดทำฐานเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์ดิน ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนมีไฟ ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนเอาถ่าน ฐานคนมีน้ำยา ฐานปลูกพืชสมุนไพร หรือจัดทำฐานการเรียนรู้ตามองค์ความรู้ที่ตนมี เช่น ฐานทำปุ๋ยชีวภาพ ฐานคันนาทองคำ เป็นต้น แนะนำให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทั้งไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไม้ 5 ระดับ และให้เลี้ยงไก่ เป็ด สุกร โค เพิ่มเติมจะได้มีรายได้จากหลายช่องทาง และมีปุ๋ยคอกไว้ทำการเกษตรด้วยให้มีการสร้างเครือข่ายในการรวบรวมผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มนาแปลงใหญ่ในตำบล เพื่อให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยออก จำหน่ายให้แก่คนในชุมชน/และในตลาดสีเขียว อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ครัวเรือนต้นแบบฯ ได้พาชมการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา และให้ข้อมูลต่างๆ โดยครัวเรือนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมและมีการปลูกต้นไม้พื้นถิ่น พืชผัก ผลไม้ ได้แก่ พริก มะเขือ มะนาว ขิง ข่า ตะไคร้ ถั่วฝักยาว กล้วย มะละกอ และเลี้ยงปลา ฯลฯ โดยครัวเรือนมีรายได้จากการจำหน่าย ผลผลิตในแปลง มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 3,000- 4,000 บาท

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 11:41 น. by อินทรีภูพาน