วิถีชีวิต

นครพนม มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 ตัน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย อำเภอศรีสงคราม

วันที่ 20 ต.ค. 2566 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปริมาณฝนตกในพื้นที่ที่ผ่านมา จังหวัดนครพนม เกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งจังหวัดนครพนมเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้มีปริมาณน้ำหลากและเอ่อล้นจากแหล่งน้ำสาธารณะเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร โดยเริ่มเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งต่อมาทางจังหวัดนครพนมได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ โดยประสบภัยทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายด้านพืช หลังจากการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายปรากฏว่ามีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 11 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเรณูนครเพียงอำเภอเดียว ซึ่งมีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 5,830 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 49,942.25 ไร่ และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ข้อ 5.1 ด้านพืช พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ และข้อ 5.1.1 ในอัตรา ดังนี้

  • ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
  • พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
  • ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท
    โดยมีวงเงินที่ขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 67,183,125 บาท

นางสาวกัญณฐา กล่าวเพิ่มเติม เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกร จึงได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามแนวทางมาตรการทางด้านการฟื้นฟู โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดำรงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะทางด้านการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกร นายวันชัย จันทรพร ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสงครามปลูกในช่วงฤดูนาปรัง เพื่อให้เกิดรายได้ทดแทนนาข้าวที่ได้รับความเสีย จากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในการนี้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสงครามในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากอำเภอศรีสงครามมีพื้นที่ที่ประสบภัยมากที่สุดในจังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2,663 ราย โดยมอบหมายนายนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอศรีสงคราม ร่วมกับ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ และปศุสัตว์ อำเภอศรีสงคราม ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในช่วงฤดูการทำนาปรังต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 14:21 น. by อินทรีภูพาน