วิถีชีวิต

นครพนม สานพลังหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “ลงแขกเกี่ยวข้าว”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านแพง ร่วมใจ “ลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67” เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวนาปีในท้องถิ่น สร้างความรักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว หรือว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว

โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ราว 40 คน ที่พื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมในวันนี้ เป็นแปลงนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พื้นที่ 2.5 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ของนางพิสมัย สิมนา เกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/11/2023 15:52 น. by อินทรีภูพาน