วิถีชีวิต

พ่อเมืองเลย เปิดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” โชว์ขบวนแห่ 14 อำเภอ สุดประทับใจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ โชว์ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจาก 14 อำเภอ โดยมี นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุญคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอ นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน ร่วมงาน

นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า จังหวัดเลยจัดงานกาชาดครั้งแรกในปี 2522 โดยตั้งชื่องานกาชาดตามพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ ฝ้าย จึงใช้ชื่องานว่า “งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน ที่เมืองเลย” และต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานกาชาด ดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย” และในปี พ.ศ. 2557 ใช้ชื่อว่า “งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด, เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง, เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย, เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต และเพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและสื่อมวลชนทุกแขนง ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งผลงานและแนวความคิดในการพัฒนาจังหวัดเลย ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ชม

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ได้มีการพัฒนาให้มีความน่าสนใจและก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวเลยมากยิ่งๆ ขึ้นไปทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้ พี่น้องชาวจังหวัดเลยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้ชมการออกร้านของส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน ที่มีชีวิตและแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย การแสดงแฟชั่นโชว์เลย เมืองแห่งผ้าฝ้าย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทเลย การประกวดธิดาดอกฝ้ายบานฯ การประกวดแม่สาวลูกสวย การแสดงทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา และเพลิดเพลินกับมหรสพที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงานฯ นอกจากจะได้เที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้ามากมายแล้ว ยังจะได้ร่วมทำบุญทำกุศลกับร้านมัจฉากาชาดจังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นการพักผ่อนที่ได้กุศลอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมส่งเสริมการใส่ผ้าไทเลย การรณรงค์จังหวัดสะอาด การแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผ่านโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย