วิถีชีวิต

นครพนม จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ที่วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 23 เมษายน 2567 เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กเยาวชน เสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยอัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้กล่าวรายงาน และนำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการและศาสนพิธี พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย