วิถีชีวิต

อุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (14พ.ค.67) เวลา 10.00 น. นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางกนกธร ธนาธันย์บดี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท คือ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งได้นำเสนอโครงการให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคือ “โครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงกบ ‘กบอุดรสร้างโลก’ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี” ซึ่งเป็นโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน จำนวน 90 ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ นางกนกธร ธนาธันย์บดี ได้ให้ข้อมูลถึงการดำเนินโครงการ “กบอุดรสร้างโลก” ซึ่งได้ขยายผลจากงาน เกษตรแฟร์ @Udon 2023 ซึ่งมีผู้ค้าจาก สปป.ลาว จัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายกบ ร่วมกับเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้เข้าหารือกับหอการค้าในการขยายบันทึกข้อตกลง เป็นระยะเวลา 1-5 ปี ส่งกบปริมาณ 4-6 ตันต่อเดือน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างโรงงานแปรรูปกบ ที่ตลาดแม่ราณี ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี