วิถีชีวิต

อำนาจเจริญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก

วันนี้ ( 22 พ.ค. 67) เวลา 06.30 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิต อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ และ จากนั้นในเวลา 07.30 น. นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดอำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

วันวิสาขบูชา ถือ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศานิกชนจะมีการทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การบูชาพระ เพื่อเกิดความสงบฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นในความดี ซึ่งในปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

นอกจากพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยแล้ว พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา ซึ่งในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ในคราวประชุมครั้งที่ 54 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งในปีนี้รัฐบาล ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดงาน “วันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยทรงเป็นพุทธมามกะและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมั่นคง