วิถีชีวิต

เกษตกรผู้รักควายไทยทำพิธีสู่ขวัญ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

เกษตรกรและประชาชนคนเลี้ยงควาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีสู่ขวัญควาย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย  เพื่อเป็นการแสดงในการรู้บุญคุณของควาย เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เลี้ยงควายไทย และมอบวัคซีนป้องกันโรค ตรวจสุขภาพควาย ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ

                ที่ภักดีฟาร์ม บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ควายไทย” โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย  มีเกษตรกร  ประชาชนผู้เลี้ยงควาย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการแสดงออกในการรู้บุญคุณของควายและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงควายไทยต่อไป ซึ่งควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับชาวนาไทย 

จากนั้นมีการสาธิตการไถนา โดยใช้แรงงานควาย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับควายของเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย แจกยาถ่ายพยาธิ  ตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ  มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ให้เกษตรกร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเทพ  ชัยวัฒน์  นายอำเภอห้วยเม็ก  ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยเข้าร่วมกิจกรรม

นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ และเหตุที่ต้องกำหนดให้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม เนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา