วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนาสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนา ประจำปี 2567 ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพนา โดยมีส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนา และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตามประเพณีท้องถิ่นชาวอีสานในแต่ละปีจะมีงานบุญทั้ง 12 เดือนที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่” ชาวอีสานได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลสำหรับในเดือนหกของแต่ละปี จะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการจุดถวายพญาแถน เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาลและมีน้ำในการทำนา อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป และยังก่อเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน หมู่ คณะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้คนในชาติมีความสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกแบ่งฝ่าย ชาวอำเภอพนาจึงได้ร่วมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2567 ขึ้น ในวันนี้ ซึ่งในปีนี้ เทศบาลตำบลพนา องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอพนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลพนา ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนา ประจำปี 2567 ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษกาคม – 2 มิถุนายน 2567
โดยมีกิจกรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลพนา 2 กิจกรรม คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมการแข่งขันเส็งกลองกริ่ง ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 มีการแสดงมหรสพ (หมอลำ) – การแข่งขันการประกวดขบวนฟ้อนรำ แสดงรถแห่บั้งไฟสวยงาม ชมนิทรรศการบั้งไฟ และประวัติบั้งไฟแบ่งเป็นขบวนฟ้อนรำและการแสดงโขว์ของเทศบาลตำบลพนา มีขบวนโชว์. 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนโชว์รถแห่บั้งไฟเทศบาลตำบลพนา โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) โรงเรียนพนาศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) และโรงพยาบาลพนา

นอกจากนี้ยังมีขบวนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จากหมู่บ้านต่างๆ เทศบาลตำบลพนา 5 ขบวน องค์การบริหารส่วนตำบลพนา 5 ขบวน รวมเป็น 10 ขบวน ประกอบด้วยขบวนที่ 1 เทศบาลตำบลพนา ชุมชนพระเหลาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลพนาขบวนที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพนา หมู่ที่ 5 บ้านโนนธาตุ ขบวนที่ 3 เทศบาลตำบลพนา ชุมชนเมืองพนานต์ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 10 ตำบลพระเหลา ขบวนที่ 4 เทศบาลตำบลพนาชุมชนบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลพนา ขบวนที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลพนา หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสวาสดิ์ ขบวนที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลพนาหมู่ที่ 6 บ้านดอนขวัญ ขบวนที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลพนาหมู่ที่ 6 บ้านโนนตาวาง และหมู่ที่ 11 บ้านเสียวสวาทดิ์ ขบวนที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลพนาหมู่ที่ 4 บ้านหนองข่า และหมู่ที่ 10 บ้านดอนคึมใหญ่ ขบวนที่ 9 เทศบาลตำบลพนา ชุมชนเทพนิมิต หมู่ที่ 8 ตำบลพนา ขบวนที่ 10 เทศบาลตำบลพนา ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 7 ตำบลพนา

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ นอกจากจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพนา สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอำนาจเจริญ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทางด้าน อบจ.จ.อำนาจเจริญ นำโดยนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายก อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายนรินทร์ ถาพร สมาชิกสภา อบจ.อำนาจเจริญ (อ.พนา เขต 2) ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพนา โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อีกด้วย