วิถีชีวิต

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์คำม่วง

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2523 ถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการบริหารงาน โดยนำอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ มาใช้ร่วมกับหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มีการรวมกันซื้อ รวมกันขาย ผ่านระบบสหกรณ์ มีอุปกรณ์การตลาดที่พร้อมสำหรับบริการสมาชิก สามารถบริการสมาชิกได้อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสหกรณ์ระดับจังหวัด ในการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และมีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยมีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่พุทรา มีสมาชิก 403 คน เนื้อที่ 1,832 ไร่ ผลผลิตต่อปี ประมาณ 8,000 ตัน ผลผลิตำได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP มีการรวบรวมพุทราผ่านโรงคัดแยกของสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า ตลาดไท และขายผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย
ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จำหน่ายพุทราได้ปริมาณน้อย สมาชิกได้รับความเดือดร้อน สหกรณ์ จึงได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือสมาชิก โดยจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการปลูกพุทราตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เน้นกระบวนการในการจัดการแบบครบวงจร ส่งผลให้ในปี 2564 สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สหกรณ์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ในครั้งนี้ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น และเยี่ยมชมลานตากผลผลิตทางการเกษตร และโรงคัดแยกพุทรา พร้อมกล่าวชื่นชมคณะกรรมการ สมาชิก และฝ่ายจัดการในการร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์อย่างเต็มที่