วิถีชีวิต

ผอ.ออมสินถวายผ้าอังสะฤดูฝนท่องเที่ยววัดจุดเช็คอินชุมชน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ถวายผ้าอังสะฤดูฝนพระพรหมภูมิปาโล พร้อมเยี่ยมชมวัดพุทธาวาสภูสิงห์บนยอดเขาภูสิงห์  หนึ่งในจุดเช็คอินของธนาคารออมสิน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

บนยอดเขาภูสิงห์  วัดพุทธาวาสภูสิงห์  ตำบลภูสิงห์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายวินทัย  รัตนากร  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  พร้อมด้วยนายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธ์  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล  นางปิยหทัย  ปิยะรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  สายงานกิจการสาขา 4  นายอนุรักษ์  วงศ์วัฒนะ  ผู้ตรวจธนาคารออมสิน  ตรวจเยี่ยมจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวของธนาคารออมสิน  โดยมี ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการประชารัฐ  โครงการยุวชนสร้างชาติ  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ 

โดยเข้ากราบขอพร พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์  จากนั้นได้สักการระพระพุทธโลกนาถสิงหบรรพต  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางรับสตูก้อนสตูผง แกะสลักจากหินน้ำหนัก 17 ตัน  บริเวณผาตะวันลับฟ้า  จากนั้นได้ถวายผ้าอังสะและเปลี่ยนผ้าประจำฤดูฝน  พระพุทธปฏิมากรประพรหมภูมิปาโล  ซึ่งใช้ผ้าเนื้อดีตัดเย็บทั้งหวดกว่า 70 หลา  เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 50 ปี  จากนั้นได้เยี่ยมชมวิวจากลานธรรมมรรค8  ที่มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอสหัสขันธ์ และแนวเขตเขื่อนลำปาว  ก่อนจะเยี่ยมชมจุดเช็คอิน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน 

สำหรับผ้าอังสะ ที่จะนำถวายแด่พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล 1 ปี จะนำถวายเปลี่ยนผ้าเพียง 3 ผืน ตามฤดู ร้อน ฝน หนาว  ซึ่งพระพรหมภูมิปาโล ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510  เพื่อปลอบขวัญชาวบ้านที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากอำเภอ  สหัสขันธ์ เดิม ที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนมาตั้งอำเภอใหม่ที่บริเวณโคกป่าภูสิงห์ พระพรหมภูมิปาโล  จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนสหัสขันธ์มายาวนานกว่า 50 ปี