วิถีชีวิต

ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาบวชพระเณร 72 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง

เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับความเมตตาจาก พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีปลูกต้นโพธิ์ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระ อริยยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ พ.ต.อ.สุทธิพันธ์ วันที ผกก.สภ.ภูสิงห์ ผู้แทน ผบ.ฉก.3 นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ผู้ปกครอง น.ร.ที่เข้าบรรพชาอุปสมทบตามโครงการนี้ให้การต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ คณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ.2539 เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป การจัดบรรพชาสามเณร ณ วัดไพรพัฒนา ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 72 รูป ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนระหว่างวันที่ 1 – 20 เม.ย. 2566 รวม 20 วัน

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันนี้ นับเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ที่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจน เห็นคุณค่า และสืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ ดีงามของไทย ให้ยั่งยืนสืบไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/04/2023 13:31 น. by อินทรีภูพาน