ข่าวการเมือง

นครพนม กกต. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมือง รุ่น 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ 18 ตุลาคม 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ต้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การเพิ่มจำนวนสมาชิกของสาขาพรรคการเมือง การดำเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง การเงินและบัญชี การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง

โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน มีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวให้การต้อนรับ และมีคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานให้สาขาพรรคการเมืองที่มีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองจำนวน 50 พรรค และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 208 คน ร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด สามารถดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ ทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง เป็นสถาบันหลักทางการเมืองอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานของพรรคการเมือง/กรรมการสาขา กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ด้านพัฒนาการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ทุกท่านที่มาอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองที่ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมีความสำคัญในการสร้างผู้นำทางการเมืองในระดับท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ป้อนให้กับพรรคการเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ประชาชนมีความสนใจในนโยบายและวิธีดำเนินงานของพรรค พร้อมทั้งสร้างการเข้าที่กว้างขวางถึงนโยบายของพรรคในหมู่ประชาชนและก่อให้เกิดจำนวนสมาชิกที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงทำหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งของพรรค ไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม หรือการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น และมีส่วนช่วยในการพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะการสรรหาจะต้องเริ่มต้นจากสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ดังนั้นจึงหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รองรับการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 18:02 น. by อินทรีภูพาน