ข่าวการเมือง

อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมกำหนดทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต

องค์การการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ระหว่างวันที่ 29 พฤศิจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10. 00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น (KICE) อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต พร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษ มีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมในการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต มีระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 29 พฤศิจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (สจ.) ปลัด อบจ. ข้าราชการในสังกัด อบจ. ในเรื่องของข้อกฎหมายที่มีผลกระทบในการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การโอนย้ายหน่วยงานที่เข้ามาสังกัด การของบประมาณในการบริหารจัดการภาพร่วมการบริหารทั้งจังหวัด พร้อมกับนำปัญหาของประชาชนทุกพื้นที่ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปแก้ไขเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพรายได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางรัฐบาลที่งบประมาณยังลงไปสู่ท้องถิ่นไม่ทั่วถึง สิ่งที่สำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ รู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเติบโตมาจากการเมืองส่วนท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีมาก่อน รู้เห็นปัญหาความต้องการของประชาชน และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาเริ่มเป็นบททดสอบของผู้บริหารในท้องถิ่นยุคใหม่ ในเรื่องของข้อบทกฎหมาย ข้อยกเว้น ข้อห้าม ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของการปกครองส่วนภูมิภาค ในยุคนี้เราต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติร่วมกันเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการกระจายความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงในส่วนที่หน่วยงานราชการขาดงบประมาณในการพัฒนา ตนในฐานะ มท.3 ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี คือ นายเศรษฐา ทวีสิน  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีระกุล ให้รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมอยู่ด้วย ใจจริงอยากให้ส่วนราชการเข้ามาร่วมฟังร่วมคิดในเวทีนี้ด้วยถึงจะได้เข้าใจหัวอกคนท้องถิ่นที่การบริหารงานมักติดขัดในเรื่องความซ้ำซ้อนในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในหลากหลายปัญหา ที่จะต้องใช้การเมืองเข้าไปแก้ไข และตอนนี้มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาสังกัดใน อบจ.มากขึ้นภาระงานที่เข้ามาอาจจะกระทบงบประมาณในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะพยายามผลักดันโครงการ นโยบายของแต่ละท้องถิ่น ที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ และสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้ นายก อบจ. ข้าราชการในสังกัดมีความสบายใจว่า เราไม่ได้ทอดทิ้งท่าน เราพร้อมอยู่เคียงข้างท่านในการร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต มีระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 29 พฤศิจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กับหน่วยงาน 8 ส. ของกระทรวงสาธารณสุข และลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีการอบรมในเรื่องท้องถิ่นยุคใหม่ ภายใต้รัฐบาลใหม่จากตัวแทนของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในการอบรมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จะมีการถอดบทเรียนการโอนย้ายภารกิจด้านการศึกษาสู่การรับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข พร้อมกับ ทิศทางการกระจายอำนาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดบริการสาธารณะเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ต่อไป