ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯนครพนม พบปะเครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือสังเกตการณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมชมการสาธิตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตุการณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ของจังหวัดนครพนม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายพลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น และเพื่อให้เครือข่ายประชาธิปไตยมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น โดยมีกลุ่มเครือข่ายพลเมือง ได้แก่ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตยอาสาสมัคร หน่วยงานภาคีเครือข่าย สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 125 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้ว จังหวัดนครพนม มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา จำนวนทั้งสิ้น 150 คน บางอำเภอมีผู้สมัครไม่ครบทุกกลุ่ม แต่เมื่อดูในภาพรวมของจังหวัดมีผู้สมัครครบทั้ง 20 กลุ่ม ตรวจสอบแล้วขาดคุณสมบัติ 7 คน คงเหลือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 143 คน ส่วนการเลือกนั้นมี 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ เลือกในวันที่ 9 มิถุนายน ระดับจังหวัด เลือกวันที่ 16 มิถุนายน และระดับประเทศ เลือกวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดังนั้นจึงขอให้เครือข่ายอาสาพลเมืองฯ ได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการเลือก สว.ดังกล่าวด้วย แม้ว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถเลือก สว.ได้โดยตรง แต่สามารถตรวจสอบประวัติผู้สมัครและสังเกตุการณ์เลือก สว.ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และเครือข่ายอาสาพลเมืองฯ ได้รับชมการสาธิตถึงขั้นตอนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป้นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย