ข่าวการเมือง

นครพนม กกต.อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรมเวลาดี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ของจังหวัดนครพนม มีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม มีนางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน มีประธานกรรมการ กรรมการประจำสถานที่เลือกระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความพร้อมเรียบร้อย ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด วิทยากรระดับจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 106 คน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในระดับจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดนครพนม เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้า ที่ทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นงานที่เราไม่ถนัดไม่ได้ทำประจำ จึงต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยขอให้ยึดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ของจังหวัดนครพนมในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ใช้ศูนย์การประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม