ข่าวการเมือง

อำนาจเจริญ เลือก สว. มีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวนทั้งสิ้น 39 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายนวัต บุญศรี กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จากตัวแทนกลุ่มอาชีพละ 2 คน มีเพียงกลุ่มอาชีพเดียวที่มีผู้ผ่านเข้ารอบเพียง 1 คน ซึ่งในระหว่างการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีทักท้วงหรือร้องเรียนในขั้นตอนการลงคะแนน โดยผลเป็นดังนี้

กลุ่มที่ 1 นางวัฒนานันท์ รักษาสัตย์, นายลิขิต กาญจนกัณห์

กลุ่มที่ 2 นายพิจักราณ์ ไตรทิพย์ดำรง, นายสุพิศ กาหลง

กลุ่มที่ 3 นายสำราญ บุษญ์จันทร์, นายสมทบ ถีระพันธ์

กลุ่มที่ 4 นางเพลินจิต ขันแก้ว, นายสมศักดิ์ หอมชื่น

กลุ่มที่ 5 นางเมรี ใจใหญ่, นางสุภาวดี โพธารินทร์

กลุ่มที่ 6 นายคำผอง พิลาทอง, นายไพฑูรย์ พิลาทอง

กลุ่มที่ 7 นายมานิตย์ สาระพล, นางสุนันท์ พลบุรี

กลุ่มที่ 8 นายพรชัย จันที, นายสำเริง วะสุกัน

กลุ่มที่ 9 นายเจริญศักดิ์ ชำรัมย์, นายจีรสิทธิ์ จันทสิทธิ์

กลุ่มที่ 10 นางแดง กองมา, นายสมพาน พละศักดิ์

กลุ่มที่ 11 นางขนิษฐา สาสาร, นางเสงี่ยม มีแวว

กลุ่มที่ 12 นายมงคล มีเทศ

กลุ่มที่ 13 นายประเสริฐ บุญธรรมา, นายอภิเชษฐ์ เข็มสุข

กลุ่มที่ 14 นางสาวจิระวรรณ เซซ่ง, นางอรัญญนี สิงหา

กลุ่มที่ 15 นางประเสริฐ เถาทอง, นางพูล อรกุล

กลุ่มที่ 16 นายสุวิช จำปานนท์, นายสมพร บุญแสน

กลุ่มที่ 17 นายบุญทวี พรมบาง, นางบุญล้อม วรรณพัฒน์

กลุ่มที่ 18 นายสมพาน ยศดี, นางสาวปรียานุช ศรไชย

กลุ่มที่ 19 นางพนิดา พันธุมา, นายศักดิ์ดา จันทปัญญา

กลุ่มที่ 20 นายสกล บุญสะอาด, นายวิรุฬห์ วิริย าะอุตสาหะ