ข่าวการเมือง

พัชรวาท” มอบของขวัญให้ชาวชัยภูมิ เปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุงใหญ่ มั่นใจเพิ่มรายได้ด้านการเพาะปลูก แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ บ้านโคกม่วง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการนี้ถือเป็นการมอบของขวัญชิ้นสำคัญจากรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองกุงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงของน้ำต้นทุน ทั้งด้านเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย สำหรับฤดูฝน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“การพัฒนาโครงการนี้ มีความมุ่งหวัง ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน โดยเน้นความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ขยายโอกาสความมั่นคงด้านน้ำต้นทุน ดังนั้นหากประชาชนบ้านโคกม่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือ ร่วมใจบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากโครงการฯ นี้อย่างเหมาะสมแล้ว เราจะสามารถส่งต่อทรัพยากรน้ำที่มีคุณค่านี้ ให้เป็นมรดกของลูกหลานของเราได้ใช้ต่อไป”

ด้านนายภาดล กล่าวว่า แต่เดิมหนองกุงใหญ่ พื้นที่ 45 ไร่ มีสภาพตื้นเขิน ฤดูแล้งจะแห้งขอด เนื่องจากมีตะกอนและวัชพืชขึ้นจำนวนมาก ฤดูฝนเก็บกักน้ำได้น้อย ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เทศบาลตำบลหนองสังข์ จึงขอรับการสนับสนุบงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ.2565 เริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

สำหรับลักษณะโครงการเป็นการขุดลอกตะกอนดิน ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นรอบอ่าง หอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้า จำนวน 3 จุด เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและพัฒนาระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่รับน้ำ ป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนบริโภค และหารายได้จากการจับสัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ รักษาระบบนิเวศ รวมทั้ง ส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ของเกษตรกร และลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองกุงใหญ่ ปริมาณเก็บกักเป็น 175,000 ลบ.ม. ท่อส่งน้ำดิบยาว 1,050 เมตร จุดจ่ายน้ำ 12 จุด สนับสนุนพื้นที่การเกษตร 160 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 213 ครัวเรือน ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงมีรายได้จากการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น