ข่าวการเมือง

กาฬสินธุ์ผลเลือกตั้งนายกอบต.อย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครหน้าใหม่เข้าวินเพียบ

ผลการเลือกตั้งนายกอบต.71 แห่ง ในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างไม่เป็นทางการพบผู้สมัครหน้าใหม่คว้าเก้าอี้นายกอบต.เพียบมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งนายกอบต.ในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์จำนวน 71 แห่งอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ส่วนใหญ่มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ขณะที่อบต.ยางตลาดพบบัตรเขย่ง จำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์


สำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแยกตามรายอำเภอประกอบด้วย
1.อ.เมืองกาฬสินธุ์ อบต.หนองกุง นายภุชงค์ ศรีอากาศ
2.อ.ยางตลาด 1.อบต.คลองขาม นายวิทยา บุญตาโลก, 2.อบต.ยางตลาด (คะแนนเขย่ง), 3.อบต.ดอนสมบูรณ์ นายนวน ภูถาดลาย, 4.อบต.นาเชือก นายทำนอง แก้วสิมมาพร, 5.อบต.หัวงัว นายโกศรี ภูวิภาค, 6.อบต.เว่อ นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ, 7.อบต.หนองอิเฒ่า นายประดิษฐ์ ภูอ่อน, 8.อบต.หนองตอกแป้น นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน, 9 อบต.นาดี นายกันต์พงษ์ ภูหวล
3.อ.กมลาไสย 1.อบต.เจ้าท่า นายธนกฤต ระวาดชัย, 2.อบต.โพนงาม นายสมบูรณ์ ทองด่านเหนือ, 3.อบต.กมลาไสย นายประดิษฐ์ ไพรินทร์, 4.อบต.ธัญญา นายพุฒิ จงกลรัตน์, 5.อบต.โคกสมบูรณ์ นายสุวรรณ ระวิชัย
4.อ.ห้วยเม็ก 1.อบต.กุดโดน นายภูมิภาค ภูชนะศรี, 2.อบต.คำใหญ่ นายเสกสรร จันทเนตร, 3.หัวหิน นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์, 4.อบต.โนนสะอาด นายเรืองฤทธิ์ แก้วสีขาว, 5.อบต.พิมูล นายสุปัน บุญมาพล, 6. อบต.บึงนาเรียง นายมงคล ภูบุตระ, 7.อบต.ทรายทอง นางสาวสุพรรณี บุระพันธ์
5.อ.หนองกุงศรี 1.อบต.โคกเครือ นายเด็ด แก้วมาลุน, 2.อบต.เสาเล้า นายพิมล เหล่าอัน, 3.อบต.หนองหิน นายไกรวิชญ์ ทาลองศรี
6.สหัสขันธ์ 1.อบต.โนนแหลมทอง นายลักษ์ สาระขันธ์, 2.อบต.สหัสขันธ์ นายธวัชชัย บุญทานันท์
7.อ.ท่าคันโท อบต.ยางอู้ม นายไพรวรรณ ทองคำ
8.อ.นามน 1.อบต.นามน นายมานพ ฝายนายาง, 2.อบต.ยอดแกง นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ, 3.อบต.หนองบัว นายทองพูล พลพุทธา, 4. อบต.หลักเหลี่ยม นายอุดม อภัยแสน
9.อ.ดอนจาน 1.อบต.ดงพยุง นายกมลรัฐ นาทัน, 2.อบต.นาจำปา นายบุญเลี้ยง การรัตน์, 3. อบต.สะอาดไชยศรี นายวิสิทธิศักดิ์ สนศรี
10.อ.ร่องคำ 1.อบต.สามัคคี นายวันชัย ศิริปรีชากุล, 2.อบต.เหล่าอ้อย นายไสว ระดาเขต
11.อ.ฆ้องชัย 1.อบต.โคกสะอาด นายบุญทัน ศรีมุงคุณ, 2. อบต.โนนศิลาเลิง ร.ต.อ. พิทักษ์ บุญเสริฐ, 3.อบต.ลำชี นายสมคิด ชนะบุญ, 4.อบต.เหล่ากลาง นายคำพอง พรรณขาม
12.สมเด็จ 1.อบต.ศรีสมเด็จ นายประทีป บุญสิงห์, 2.อบต.สมเด็จ นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก, 3.อบต.หนองแวง นายนิยม โยหาสิทธิ์,4.อบต.หมูม่น ร.ต.อ.สาโรจน์ ตาสาโรจน์ (รอคะแนนอีก1หน่วย)
13.อ.ห้วยผึ้ง 1. อบต.ไค้นุ่น นายพนม ประชาชัย, 2. อบต.นิคมห้วยผึ้ง นายสมหวัง ไชยประโคม
14.อ.คำม่วง 1. อบต.ดินจี่ นายบรรทม ซะสันติ, 2.อบต.ทุ่งคลอง นายศรายุทธ บุญแสน, 3.อบต.นาบอน นายบุญแสน บุญชัยแสน, 4.อบต.เนินยาง นายนิคม คาดีวี, 5.อบต.โพน นายขุนทึง ช่างยนต์
15.อ.สามชัย 1.อบต.คำสร้างเที่ยง นายมีชัย ผุยชุมน้อย, 2.อบต.สำราญ นายการ คาระวาศ, 3.อบต.สำราญใต้ นายพรหมมา แก่นพุฒ, 4.อบต.หนองช้าง นายพงศ์ภรณ์ ภาระขันธ์
16.อ.กุฉินารายณ์ 1.อบต.กุดค้าว ด.ต.บุญเส็ง แสนณรงค์, 2.อบต.แจนแลน นายวิราศ วรพันธ์, 3.อบต.นาโก นายประเคน เถาว์ชาลี, 4.อบต.นาไคร้ นายภิรมณ์ อุทรักษ์, 5.อบต.บัวขาว นายสถิตย์ สุวรรณเพ็ชร, 6.อบต.สมสะอาด นายสุมิตร กุลอาจศรี, 7.อบต.สามขา นายประพาส ตาลพันธุ์, 8.อบต.หนองห้าง นายมานพ สนธิรักษ์, 9.อบต.เหล่าไฮงาม นายบัณฑิต ภูนากลม
17.อ.นาคู 1.อบต.นาคู นายมงคล พันพู, 2.อบต.โนนนาจาน นายไพศาล วานิชสุจิต, 3.อบต.บ่อแก้วนายสมเล็บ คุ้มหินลาด, 4.อบต.สายนาวัง นายไชยา ชมพูเลิศ
18.เขาวง 1.อบต.คุ้มเก่า นายกีฬา ศรีวรขันธ์, 2.อบต.หนองผือ นายสมัคร บุษดี

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้มีสิทธิ์ 330,725 คน ใน 18 อำเภอ มี องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 71 แห่ง และ สมาชิกสภา อบต.766 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 787 หน่วย มีผู้สมัครนายก อบต. จำนวน 171 คน และ ผู้สมัครสมาชิก อบต. จำนวน 1,547 คน อย่างไรก็ตามในส่วนของ อบต.ยางตลาด ที่พบบัตรเขย่ง จำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

Last Updated on 29/11/2021 15:06:56 by เสียงภูพานออนไลน์