ข่าวการเมือง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มบุคลากร พอเพียงซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบจิตสาธารณะ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมทับทิม อาคารศรีพฤทเธศวร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการการอบรม จำนวน 70 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.กัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ซึ่งเป็น ITA Coach ของ สพฐ.

นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรม พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/04/2023 11:13 น. by อินทรีภูพาน