ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร สทบ ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เครือข่ายระดับจังหวัดรวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร

วันที่ 12 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ( สทบ. ), ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหมูบ้าน ,นายอุลัย สุพร ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานราชการ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวน 250 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเมื่อตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งนับระยะเวลาแล้ว 22 ปี กองทุนหมู่บ้านมีการเติบโต สามารถเป็นกลไกเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดที่จะเข้ารับเกียรติบัตรในฐานะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านดีเด่น เป็นตัวอย่างของผู้เสียสละ ซึ่งเครือข่ายกองทุน ไม่ว่าระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด เป็นอีกหนึ่งกลไกในการเชื่อมโยงพัฒนากองทุนให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตมปรัชญากองทุนหมู่บ้าน ให้มีการเสริมสร้างสำนึกของความเป็นชุมชนและท้องถิ่นให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต จักการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาตนเอง เกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคมและการกระจายอำนวยให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

นายอุลัย สุพร ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง ยั่งยืน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ก่อเกิดขึ้นเมื่อปี 2549 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ.2549

นายอุลัย สุพร เปิดเผยอีกว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ตลอดทั้งภาคีการพัฒนากองทุนที่เกี่ยวข้อง …

จากนั้นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ( สทบ. ) ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ..

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/09/2023 16:39 น. by อินทรีภูพาน