ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ ร่วมมือรู้ทันภัยไซเบอร์ ราษฎร์-รัฐ ระดมพลังต้านภัยมิจฉาชีพจากออนไลน์ หลังโดนกันถ้วนหน้ากับการหลอกลวงทุกรูปแบบ มูลค่าความเสียหาย ปี 65 กว่าเจ็ดหมื่นล้านบาท รวมทั้งปัญหาน้ำท่อมมอมเมาเยาวชน

วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตภาคประชาสังคม จ.สุรินทร์ ร่วมกับคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลไกการทำงานในการเฝ้าระวังกระบวนการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 50 คน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่ามูลค่าความเสียหายภัยจากภัยไซเบอร์ ปี 2565 รวมความเสียหาย เฉพาะที่แจ้งความ 73,477,008,853 (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดพันแปดร้อยห้าสิบสามบาท) ประกอบด้วย หลอกลวงซื้อขายสินค้า หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน หลอกให้ลงทุน (ที่ไม่เข้าลักษณะฉ้อโกง หลอกลวงทางโทรศัพท์เป็นขบวนการ (call center) หลอกลวงซื้อขายสินค้า (เป็นขบวนการ) หลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน หลอกให้โอนเงิน หลอกให้รักแล้วลงทุน และเงินกู้ออนไลน์ ที่ทั้งหมดกำลังสร้างปัญหาระบาดเป็นวงกว้าง

โดยที่ผ่านมามีประเด็นปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงกลุ่มผู้ปกครองแจ้งสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะของเยาวชน กับ เครื่องดื่มผสมน้ำกระท่อม จำนวนมาก ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวมาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล และข้อเสนอต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง เครื่องดื่มผสมน้ำกระท่อม และ การป้องกันทุจริตทางออนไลน์ แนวทางการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงภัยพิบัติในทุกระดับ และข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จำนวน 6 ประเด็นได้แก่ ข้อเสนอต่อบริษัทขนส่งทุกแห่ง ข้อเสนอต่อธนาคาร ข้อเสนอต่อกระทรวงดิจิทัล ขอเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดจะนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 12:26 น. by อินทรีภูพาน