ประชาสัมพันธ์

ขนส่งจังหวัดเลยร่วมกับสสจ.เลย มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยใช้รถใช้ถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย นายปราการ มสิกพรรค์ ขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับ นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นพ.บัญชา ผลานุวงษ์ ผอ.โรงพยาบาลเลย จัดพิธีมอบ อุุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และคณะผู้บริหารสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายปราการ มสิกพรรค์ ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำโครงการ “โครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยโครงการดังกล่าว เป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถทำให้ผู้พิการกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น และส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคนด้วยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนผ่านมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่ภาครัฐ กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก รวมถึงกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความห่วงใยต่อผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนและประชาชนทุกคน ประกอบกับเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ว่าสามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 831,500 บาท จัดซื้ออุปกรณ์มอบให้แก่ผู้พิการ ประกอบด้วย รถนั่งแบบธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย รถนั่งแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 3 ราย ขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 5 ราย และเตียงนอนธรรมดาชนิดมือหมุน 3 ไกร์ พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/09/2023 14:54 น. by อินทรีภูพาน