ประชาสัมพันธ์

นครพนม เดินหน้าพัฒนา ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด One Data Center

วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม Mekong Conference Centre ชั้น 2 โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด จังหวัดนครพนม (One Data Center) การใช้โปรแกรม V-Care และ SMIV – Care โดยมีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานฯ

นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏทางสังคม ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคมทั่วไป พบว่าผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีอาการทางจิตจากสารเสพติด เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในชุมชนหรือครอบครัวมีปัญหาขาดการรักษาติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดยา ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความหวดกลัวและก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชุมชนจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบันจ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,631 คน แบ่งประเภทผู้ป่วยสีแดง จำนวน 588 ผู้ป่วยสีเหลือง จำนวน 1,299 คน และผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 3,744 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อความเดือดร้อนในชุมชน

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด จึงได้นำโปรแกรม V-Care และ SMIV – Care ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงจังหวัดนครพนม (One Data Center) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดกรองและสามารถนำเข้าข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผุ้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง รวมถึงการนำข้อมูลในโปรแกรม V-Care และ SMIV – Care ไปใช้กำกับติดตามผู้ป่วยจิตเยาเสพติดแบบสหวิชาชีพได้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 180 คน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/09/2023 15:03 น. by อินทรีภูพาน