ประชาสัมพันธ์

ชัยภูมิ ปลัด มท. เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ที่อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ลานหน้าศาลากลางอำเภอจัตุรัส นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ร่วมเป็นสักขีพยาน

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นำข้าราชการ ประชาชนร่วมกราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (เจ้าพ่อพญาแล) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ แล้วประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปจำลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 70 องค์ ก่อนปิดทองพระบรมรูปจำลอง แล้วปะพรมน้ำพระพุทธมนต์พระบรมรูปจำลอง ผู้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปจำลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีใจความสำคัญว่า ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จประพาสต้นเพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาไพบูลย์ สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จึงต่างน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช” ยังผลให้พระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 19:26 น. by อินทรีภูพาน