ประชาสัมพันธ์

นครพนม “ผู้ว่าฯ พาปลูกผัก” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผัก ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่สวนผักผู้ว่าฯ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ” ผู้ว่าพาปลูกผัก” โดยปลูกผักสวนครัว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการดำเนินการปลูกผักไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครพนมนำไปปฏิบัติ อันจะเป็นการส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคผักปลอดสารพิษและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากนอกพื้นที่ อาทิ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหารภายในครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และเมื่อมีอาหารเพียงพอก็สามารถแบ่งปันในชุมชนได้ เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สร้างความรักความสามัคคีของคนในครัวเรือน

จังหวัดนครพนม ยึดแนวทาง “ผู้นำต้องทำก่อน” จึงได้ใช้พื้นที่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ภาคราชการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนตาม UN SDGs 17 เป้าหมาย ร่วมกับพี่น้องประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกจากลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการเสริมสร้างคุณค่าของทรัพยากรดินและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “วันดินโลก : World Soil Day” วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่องค์กรระดับโลกอย่าง FAO ได้กำหนดขึ้นเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณ ด้วยการประชาสัมพันธ์สื่อสาร ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ รวมไปถึงสื่ออื่น ๆ ให้ทั่วทั้งโลกได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของดิน เพราะดินคือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”