ประชาสัมพันธ์

นครพนม ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน สรุปผล 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง เสียชีวิต 6 บาดเจ็บ 9

วันที่ 5 ม.ค. 2567 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7 โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รอง ผวจ.นครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสุรชัย สูตรสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายฐิติบุตร ธีรสรเดช แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม หัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุฯ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด ศปถ.อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 และประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมฯ

หลังการประชุมฯ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แถลงสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ว่า ตามที่แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลบีใหม่ 2567 จังหวัตนครพนม ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงรณรงค์และประชาสมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 21 ธันวาคม 2566 และช่วงตำเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 28 ชันวาคม 2566 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ชำนวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2567

ในช่วงการควบคุมเข้มข้น เราใช้หัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหต” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม “เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.267” ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานในช่วงควบคุมเข้มข้นอย่างเข้มแข็ง ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการตั้งจุดตรวจหลักใน 12 อำเภอ จำนวน 22 แห่ง และตั้งด่านชุมชนจำนวน 484 แห่ง มีเจ้าหน้าปฏิบัติหน้าที่เฉพาะจุดตรวจหลักตลอดระยะเวลา 7 วัน จำนวน 5,238 คน นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักอำเภอ ด่านชุมชนทั้ง 12 อำเภอ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 7 วัน ได้มีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับอำเภอ ผ่านระบบ video conference เพื่อติดตามผลการดำเนินการและทาแนวทางมาตรการต่าง ในการลดจำนวนอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (ข้อมูลอุบัติเหตุของวันที่ 4 มกราคม 2467) ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านแพง นาหว้า นาแก วังยาง และอำเภอนาทม สรุปรวม 7 วัน (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567) เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 9 ราย เสียชีวิต 6 ราย จังหวัดนครพนมมีจุดตรวจหลัก จำนวน 22 จุด ผู้ปฎิบัติงานทุกผลัด จำนวน 734 คน สำหรับผลการดำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ คือ ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด ขับย้อนศร ฝ่าฝืนไฟจราจร ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แซงในที่คับขัน เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และใช้โทรศัพท์ขณะจับขี่ รวมจำนวน 2,915 คดี สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด 4 ครั้ง เมาสุรา (ดื่มแล้วขับ) 3 ครั้ง ตัดหน้ากระชั้นชิด 2 ครั้ง ทัศนวิสัยไม่ดี 6 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 7 ครั้ง อื่น ๆ 2 ครั้ง และรถปิกอัพ 1 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนภายใน อบต./หมู่บ้าน 2 ครั้ง ถนนในเขตเมือง/เทศบาล 2 ครั้ง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 3 ครั้ง และถนนทางหลวงชนบท 3 ครั้ง จุดเกิดเหตุ ทางตรง 7 ครั้ง ทางโค้ง 2 ครั้ง และทางแยก 1 ครั้ง”