ประชาสัมพันธ์

ยโสธร ขับเคลื่อนคัดแยกขยะแลกบุญแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะและโครงการคัดแยก (ขยะ)แลกบุญ ปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดยโสธร รวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชนและพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ

วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น. ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และโครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรกล่าวรายงาน ซึ่งการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และโครงการคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ จังหวัดยโสธร ปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดยโสธร โดยจังหวัดยโสธรได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดยโสธร 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนด้วยตัวเอง ภายใต้แนวคิด”ใครเป็นผู้ก่อขยะ ผู้นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ” โดยการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ ต้นทาง ตามหลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle ทำให้จังหวัดยโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดยโสธรเป็นอย่างยิ่ง

ปี 2567 กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank) ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓R ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชนและพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ของจังหวัดยโสธร เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R สร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้นทาง และรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนสร้างมูลค่าเพิ่ม และนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสู่สังคมต่อไป

สำหรับผลการดำเนินการโครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2565 – 2566 มียอดรวมการจำหน่ายขยะรีไซเคิลตามโครงการฯ ทั้งสิ้น 149,360 บาท หรือ 149,360 แต้มบุญ ประกอบด้วย ระดับจังหวัด จำนวน 42,024 บาท หรือ 42,024 แต้มบุญ ระดับอำเภอ จำนวน 107,336 บาท หรือ 107,336 แต้มบุญ มอบรายได้จากโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรจำนวน 77,580 บาท ให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร จำนวน 44,444 บาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและต่อยอด “จังหวัดสะอาด ” ระดับประเทศอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันแบบ “กรมยโสธร” รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และโครงการคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้นในวันนี้และได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการฯ หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวบรวมมาสร้างมูลค่าโดยเปลี่ยนขยะเป็นเงิน และมอบรายได้จากโครงการ”คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ให้องค์กรการกุศลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป